اولین تولید کننده فرومون هاي جلب کننده آفات در ایران
البرز، کرج
شنبه-پنج شنبه: 07:00 - 17:00

کپسول حاوی فرومون جنسی آفت کرم سیب (Cydia pomonella)